Sơn tĩnh điện thiết bị điện

sơn tĩnh điện thiết bị trường học

sơn tĩnh điện cửa các loại

Sơn tĩnh điện thiết bị giao thông

Nhà xưởng, văn phòng

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên

Kho nguyên liệu

Hoạt động sản xuất